Una bellissima carrellata di detti e filastrocche calabresi. Una ricerca storica a cura di Sellia racconta il Comprensorio, un bellissimo sito dove leggere tanti interessanti articoli sulle tradizioni calabresi.


Animi purganti chi allu munnu siti stati allu purgatori siti e’llu pararidisu aspettati e pregati l’eternu Patre e pregatilu volenteri ca nn’aviti gran misteri!


Signura meu, fa fara bonu tempu ‘ppe nnu s’accatta llu ciucciu papà ‘ppennu c’è va’ a cavallu mamma!


Lucertulella mia, u jestimara a Diu, nemmenu alla Madonna, jestima allu diavulu ccu lli corna!!
……Nu nsignnu statu nne’ eu, e nne’ a Madonna ma u diavulu ccu’ i corna 


Caru cumpari, si voi ‘ti’ mmitu, porta a carna ch’eiu portu u spitu porta u vinu ca ‘u meu è acitu porta u pana ca ‘u meu è mucatu caru cumpari si voi ‘eu t’ mmitu……


Cuccu meu bellu, cuccu meu d’oro, quanto ce vò ppe nu moru? Cuccu meu bellu, cuccu meu pulitu quantu ce vò ppennu me maritu?


O Matre delle grazie durcissima Maria fai cuntenta e salva st’affritta anima mia, tu fosti benedetta visitasti a Lisabetta e visitasti l’anima mia nell’ura dell’agonia!


Tessi tessi, ncanni ncanni ja alla valla e portava lli panni e lli panni e lli pannizzi ‘a Madonna ccu lli trizzi e lli trizzi ncannulati ‘a Madonna e ‘nna Mmaculata!


Sant’Antoni meu benignu tanta brutta un ce signu tegnu dote, tegnu avire tu ‘u sai ‘cchi vojju dire!


Fazzu ‘u vutu alla Madonna du ritu, ppemma  mi fa trovare nu bbonu maritu!


Vena Natala e n’unnaju dinari me pijju na pippa e me mintu a fumari


Carnalevari tutù mancia pasta e maccarruni quannu sona lla trummettella ni manciamu ‘la sozizzella
Carnalevari,carnalevari cornu a ru culu tti’ pozza piglijari 


Luna luna famma na pitta e nna’ cullura…e fammila mollicella cca’ tegnu i denti e nna vecchiarella 


Santa Maria du voscu fammi passara ssa mmunnizza ‘e l’occhiu si è ducia assaggiala si è amara caccciala !


Gori gori e gora gora aperta ‘a porta e vida cchi trova trova nnu monacu cappuccinu chi cusia l’abbitinu,l’abbitinu è già cusutu duminichellu è nnu curnutu!


Domani è dduminica e tagghiamu ‘a capu a mminicu, mminicu ‘un c’è a tagghiamu allu rre ‘u rre è mmalatu a tagghiamu allu sordatu, i surdati sunu alla guerra e vattimu ‘u culu ‘nterra!


Gallinella zzoppa zzoppa quante pinne teni ncoppa e nne teni vintiquattru unu, dui, tri e quattru


E lli grilli ccu lli grilli vanu zumpannu ‘e cca e dde llà fa’ la ninna, la ninna fa’bellu battellu di mamma’


Sutta ‘a pergula ce sta ‘l’uva primu chiumpa e poi matura,ciofferi e ciofferà,cala cannella avimu e trjinca’


Zzù Nicò, zzù Nicò c’è na fimmina ca te vò e sta’ sutta na cerasa zzù Nicò  vò mma’ ti vasa!


Sutta ‘u lettu da zza vecchia c’è nu frittula cacata china parra u primu sa l’ha manciata.
tegnnu i chiavi e Santu Nicola e pozzu parrara sinu a cchi moru 


All’otaru e santa Maria pozzu parrare bella mia.


Na ura dorma lu gallu due uri ‘u cavallu tri uri ‘u viandante quattru uri dorma l’amante cinque uri ‘u studente sei uri ‘a bona gente sette uri ‘u biforcu ottu uri ogni porcu


Passau llu tempu meu passau lla fulla quannu eiu jivi all’acqua ccu la cistella


Pizzica nnanna pizzica nnanna alla porta de sant’Anna e sant’Anna e Caterina  ce
mintimu l’abbitinu


Luni luniamo marti e mercuri filamu ‘u jovi perdimu ‘u fusu ‘u vennari ‘u trovamu ‘u sabatu ni pettinamu ppè la duminica ca d’arrivara


A dda venira lu tempu de l’uva quannu le belle donne vannu fora


O ventu chi mi cotuli la porta vattinna cà maritumma è recotu và all’ortu ca’ c’è nnu pede ‘e cavulu stortu, pigghiate ‘a pitta e lassacce ‘a tuvagghia


Vicenzu, Vicenzu santu fammi passare l’occhiu e llu scantu; a chine m’addocchiau l’occhiu s’arrancau!